Kategoriarkiv: Inkasso

Der_skal_ikke_sendes_tre_rykkergebyrer

NEJ – man skal IKKE rykke sine kunder tre gange!

Det er en udbredt – og stor – misforståelse, at man som leverandør har pligt til at sende rykkerbreve til sine kunder. Enhver form for rykning er at betragte som en ekstra service, man yder kunderne; ikke noget som kunderne har krav på.

Juraen er meget klar, når det kommer til samhandelsforpligtelser; – leverandørens varer og serviceydelser skal leveres rettidigt, det samme gælder kundens betaling.

Skulle en kunde “glemme” at betale til tiden, er der ingen forpligtelse for leverandøren til at rykke kunden. Og da slet ikke til at rykke kunder tre gange!

Der eksisterer i dansk ret ikke pligt til at sende rykkerbreve af nogen art. Derfor er der da også vedtaget bestemmelser om lovhjemlede rykkergebyrer på 100 kr.; – sådanne gebyrer har man fra folketingets side tilladt en leverandør, der vælger at yde sine kunder service i form af rykning, at opkræve.

For at man som leverandør motiveres til at sende sin kunde en enkelt skrivelse inden kunden overgives til inkasso, har lovgiver fastsat regler, hvorefter kunden kan pålægges en andel af inkassoomkostningerne, hvis man som leverandør har sendt kunden et varsel om inkassoomkostninger. Leverandøren kan pålægge sit inkassoomkostningsvarsel et rykkergebyr på 100 kr.

Men igen – har man som kreditor ikke lyst til at sende rykkerbreve, varsler eller lignende til en kunde, er man ikke forpligtet hertil.

Når man overdrager et krav til inkasso hos sin advokat, vil advokaten bede om kopi af eventuelle rykkerskrivelser . Forefindes der ikke sådanne, vil advokaten – medmindre der er tale om en akut situation – indledende sende et inkassoomkostningsvarsel til kunden.

En ting er jura, noget andet er forretning. Mange leverandører frygter, at deres kunder vil forsvinde, hvis leverandøren møder dem med en forventning om, at de skal betale rettidigt. Selv jurister har forståelse for dens slags betragtninger, og hos
BALE Advokatfirma anbefaler vi derfor, at man som leverandør, hvis man konstaterer, at man ikke har fået betaling til forfaldstid, sender sin kunde en pæn og ordentlig betalingspåmindelse. Reagerer kunden ikke på betalingspåmindelsen inden for den fastsatte frist, bør inkassoomkostningsvarslet dernæst afsendes. Udløser dette varsel heller ikke betaling, skal sagen overdrages til inkasso.

HUSK – du skal ikke true med inkasso, medmindre du rent faktisk bruger inkasso i umiddelbar forlængelse af truslen. Trusler, der ikke udleves, gør kunderne immune.

Du kan læse nærmere om vores ydelser på http://www.bale.dk/ og kontakte os på mail@bale.dk eller tlf. 70 20 71 19, hvis du har spørgsmål omkring dine rykkerprocesser.

 

 

 

 

BALE Advokatfirma tilbyder advokatinkasso til fast pris

Har I også erfaret, at ikke alle inkassoprodukter er effektive? At nogle af produkterne blot påfører jer tab på bundlinjen, fordi jeres fordringer tabes på gulvet?

Ønsker I at sikre en individuel og værdiskabende behandling af jeres inkassosager, og vil I samtidig gerne kende prisen for inddrivelsesarbejdet på forhånd, er I velkomne til at kontakte os på tlf. 70 20 71 19 eller på mail@bale.dk for at høre nærmere om vores inkassoløsning til fast pris.

Advokat inkasso til fast pris

 

kompensationsbeløb i erhvervsforhold

Kompensationsbeløb i erhvervsforhold

Får dine kunder gratis henstand?

Som kreditor i et erhvervsforhold er du – ud over rykkergebyrerne – berettiget til at opkræve et fast kompensationsbeløb ved debitors misligholdelse af betalingsforpligtelsen.

Hvem kan opkræve kompensationsbeløb?

Ud over de “almindeligt kendte” rykkergebyrer har du som kreditor i erhvervsforhold også ret til det såkaldte kompensationsbeløb, hvis en af dine debitorer betaler efter forfaldstid. Retten til opkrævning af et kompensationsbeløb fremgår af rentelovens § 9a, stk. 3.

Kompensationsbeløbet udgør 310 kr. og kan kun opkræves i erhvervsforhold.

Kompensationsbeløbet er et ekstra gebyr, der ikke påvirker dit krav hverken på rykker- og inkassogebyrer eller på udenretlige inddrivelsesomkostninger.

Hvornår kan jeg opkræve kompensationsbeløbet?

Pligten til at betale kompensationsbeløbet er alene betinget af, at der er indtrådt misligholdelse af betalingen, og opkrævningen forudsætter ikke forudgående rykkerskrivelser. De 310 kr. kan med andre ord opkræves straks, når debitor ikke har foretaget rettidig indbetaling af en faktura.

Kompensationsbeløbet vil enten kunne opkræves særskilt hos debitor eller medtages i rykkerskrivelsen.

Hvor ofte kan jeg opkræve kompensationsbeløbet?

Praksis på dette område er ikke endegyldigt fastslået endnu, men der er for nyligt af Østre Landsret afsagt en kendelse, hvor Landsretten gav kreditor ret til kompensationsbeløb på to særskilte fakturaer rettet mod den samme debitor. Altså kunne kreditor opkræve 620 kr. for den sene betaling.

Et kompensationsbeløb kan i et løbende forhold, f.eks. omkring abonnementsydelser og udlejning, dog kun opkræves én gang for en “løbende restance”, hvilket vil sige, at en skyldner, der er i restance med en ydelse for måned 1 og også undlader at betale ydelsen for måned 2, kun vil kunne opkræves kompensationsbeløbet én gang.

———————

Hos BALE advokatfirma i Herning rådgiver vi virksomheder i opsætning af interne debitorstyringsprocesser og vi bistår med inkasso, hvis der bliver behov herfor.

Du er altid velkommen til at læse nærmere om vores ydelser på www.bale.dk og kontakte os på mkb@bale.dk eller på tlf. 70 20 71 19.

 

 

Advokatfirmaet Bale tilbyder nu advokat-inkasso til fast pris!

Har I også erfaret, at ikke alle inkassoprodukter er effektive…? At nogle af produkterne blot påfører jer tab på bundlinjen, fordi jeres fordringer tabes på gulvet?

Ønsker I at sikre en individuel og værdiskabende behandling af jeres inkassosager og vil I samtidig gerne kende prisen for inddrivelsesarbejdet på forhånd, er I velkomne til at kontakte os på tlf. 70 20 71 19 eller på mail@bale.dk for at høre nærmere om vores inkassoløsning til fast pris.

Inkasso til fast pris

Hent pdf her

Effektiv Inkasso – Grundkursus for praktikere

God inkasso er langt fra bare en ekspeditionssag, men handler om at bruge de rigtige ressourcer, på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Med effektive værktøjer og evnen til at se og forstå behovet for forskellig håndtering af de enkelte debitorer, er det ofte muligt at højne inddrivelsesprocenten betragteligt – og oven i købet belaste klienten med færre omkostninger end tilfældet er i dag.

Dette kursus stiller skarpt på praktiske muligheder og udfordringer i den effektive sagsbehandling af både gængse og mere komplicerede inkassosager. Udgangspunktet er derfor de aktiviteter, der foregår på advokatkontoret eller hos inkassobureauet, før eller indtil sagen er indleveret til retten ved betalingspåkrav, stævning eller fogedrekvisition. Dagen beskæftiger sig indgående med mulighederne for at sikre kreditor den størst mulige og korrekte omkostningsdækning og gennemgår i den forbindelse de centrale regler og handlemuligheder, du skal være opmærksom på.

Din opdaterede viden kan gøre en enorm forskel for klienten!

Læs videre Effektiv Inkasso – Grundkursus for praktikere